ธมฺมานุธมฺมปฏิปตฺติ ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม

กำหนดการธรรมมะปฏิบัติ


ประสานงานโดย กลุ่มธรรมมะปฏิบัติ
สนับสนุนโดย ชมรมพุทธธรรม ปตท. สถาบันพัฒนาผู้นำและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.
กำหนดการแสดงธรรมปี 2566
เวลา 12.00-13.30 น. ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
[การเดินทาง]
 • 24 มีนาคม 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 22 สิงหาคม 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 7 กันยายน 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 24 ตุลาคม 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 21 พฤศจิกายน 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 21 ธันวาคม 2566
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
กำหนดการแสดงธรรมปี 2565
เวลา 12.00-13.30 น. ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
[การเดินทาง]
 • 28 ก.พ.2565
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 26 เมษายน 2565
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 24 พฤษภาคม 2565
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
กำหนดการแสดงธรรมปี 2563
เวลา 12.00-13.30 น. ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
[การเดินทาง]
 • 15 มกราคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 3 กุมภาพันธ์ 2563
  หลวงตา ศิริ อินทสิริ
  รับชม
 • 5 กุมภาพันธ์ 2563
  หลวงตา ศิริ อินทสิริ
  รับชม
 • 31 มีนาคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต (งด)
  -
 • 21 เมษายน 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต (งด)
  -
 • 23 มิถุนายน 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 16 กรกฏาคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 25 สิงหาคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 22 กันยายน 2563
  หลวงปู่แปลง สุนทโร
  รับชม
 • 19 ตุลาคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 30 พฤศจิกายน 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 25 ธันวาคม 2563
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
กำหนดการแสดงธรรมปี 2562
เวลา 12.00-13.30 น. ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
[การเดินทาง]
 • 18 มี.ค. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 23 ม.ย. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 20 มิ.ย. 2562
  หลวงตาศิริ อินฺทสิร
  รับชม
 • 8 ก.ค. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 27 ส.ค. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 17 ก.ย. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 8 ต.ค. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 8 พ.ค. 2562
  พระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก
  -
 • 17 ธ.ค. 2562
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
กำหนดการแสดงธรรมปี 2561
เวลา 12.00-13.30 น. ที่ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปํญโญ ห้องปฏิบัติธรรม ชั้น 2
[การเดินทาง]
 • 11 ม.ค. 2561
  หลวงปู่แปลง สุนทโร
  รับชม
 • 22 ก.พ. 2561
  พระครูกิตติคุณสาทร (มั่น กิตติธโร)
  รับชม
 • 28 มี.ค. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 24 เม.ย. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 15 พ.ค. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 12 มิ.ย. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 17 ก.ค. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 21 ส.ค. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  -
 • 25 ก.ย. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 10 ต.ค. 2561
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
กำหนดการแสดงธรรมปี 2560
 • 19 ม.ค. 2560
  หลวงปู่แปลง สุนทโร
  รับชม
 • 15 ก.พ. 2560
  พระอาจารย์ไพฑูรย์ ขนฺติโก
  รับชม
 • 30 มี.ค. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 30 พ.ค. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 27 มิ.ย. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 19 ก.ค. 2560
  พระครูกิตติคุณสาทร (มั่น กิตติธโร)
  รับชม
 • 29 ส.ค. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 26 ก.ย. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 31 ต.ค. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 28 พ.ย. 2560
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 20 ธ.ค. 2560
  พระอาจารย์ไพฑูรย์ ขันติโก
  รับชม
กำหนดการแสดงธรรมปี 2559
 • 15 ก.พ 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 26 เม.ษ. 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 31 พ.ค. 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 30 ส.ค. 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 27 ก.ย. 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม
 • 22 พ.ย. 2559
  พระอาจารย์ครรชิต สุทธิจิตโต
  รับชม